Is-grwpiau

Grŵp Rheoli Adolygiad Ymarfer

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn datgan bod rhaid i'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol drefnu i gynnal Adolygiad Arfer Plant ac Oedolion lle y gwyddys neu yr amheuir bod plentyn neu oedolyn yn cael ei gam-drin/esgeuluso, a naill ai bod y plentyn neu'r oedolyn:

  • wedi marw
  • wedi cael anaf a all fygwth bywydau neu
  • wedi cael anaf difrifol a pharhaol a amharodd ar iechyd

Diben yr adolygiad yw nodi a oes unrhyw beth i'w dysgu ar gyfer arfer y dyfodol a hyrwyddo gwelliannau'r dyfodol mewn perthynas ag arfer amddiffyn amlasiantaeth. Cynhelir digwyddiadau dysgu a fydd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sydd wedi bod yn ymwneud â'r oedolyn neu'r plentyn a/neu'r teulu.

Y Grŵp Rheoli Adolygiad Ymarfer yw'r llwyfan a fydd yn cynnal yr adolygiadau hyn ar ran Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg.

 

Grŵp Rheoli Ansawdd a Pherfformiad

Bydd y Grŵp Rheoli Ansawdd a Pherfformiad yn adolygu effeithlonrwydd y mesurau a gymerwyd gan bartneriaid y Bwrdd a'r cyrff a gynrychiolwyd ar y Bwrdd drwy geisio sicrhad bod y dulliau ansawdd (archwiliadau, goruchwyliaeth, goruchwylio rheoli, cwynion a chanmoliaethau etc) ar waith i ymateb i feysydd y mae angen eu gwella a nodi arfer da.

 

Grŵp Rheoli Polisi, Gweithdrefn ac Arfer

Mae gan y Grŵp Rheoli Polisi, Gweithdrefn ac Arfer rôl allweddol wrth sicrhau bod polisïau ac arferion gweithio effeithiol ar waith i ddiogelu plant ac oedolion a sicrhau eu bod yn cael eu cydlynu'n gywir.

 

Grŵp Rheoli Hyfforddiant Strategol ar y Cyd

Mae'r Grŵp Rheoli Strategol ar y Cyd yn hyrwyddo dysgu sy'n arwain at wella arfer o ran diogelu a nhw sy'n gyfrifol am Fwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg. Mae'n darparu cefnogaeth ar gyfer y gofynion a osodir arnynt wrth sicrhau argaeledd hyfforddiant priodol a hyfforddiant amlasiantaeth ymhlith partneriaid y Bwrdd.

 

Grŵp Cyfathrebu a Chynnwys ar y Cyd

Sefydlwyd yr is-grŵp hwn er mwyn galluogi i negeseuon allweddol gael eu cyflwyno ac i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu.