Rhieni a gofalwyr

Mae diogelwch a lles pob plentyn - neu ddiogelu - yn fusnes i bawb. Gallech fod yn berthynas, yn gymydog, yn ffrind, yn rhiant, yn warchodwr plant, yn athro neu'n feddyg - neu'n gweithio i unrhyw sefydliad â chysylltiad â phlant a phobl ifanc.

Mae'r rhan fwyaf o blant yn gyffredinol yn mwynhau plentyndod hapus o fewn eu teulu eu hunain. Yn anffodus i rai, nid yw hyn yn wir. Yn ystod cyfnod anodd i'r teulu, rhaid i bawb sy'n adnabod y plentyn wneud y gorau y gall i'w gadw'n ddiogel a'i ddiogelu rhag niwed yn y dyfodol ac mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Mae diogelu’n golygu amddiffyn plant rhag camdriniaeth gorfforol, emosiynol, rhywiol ac esgeulustod. Mae hefyd yn golygu helpu plant i dyfu i fyny’n oedolion hyderus, iach a hapus.

Mae'r rhan hon o'r wefan yn ymwneud â helpu rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc. Drwy ddarparu gwybodaeth am y gwahanol fathau o gam-drin a dweud wrthych ble y gallwch fynd i roi gwybod am bryder neu gael cymorth a chefnogaeth bellach, rydym yn sicrhau bod Diogelu'n fusnes i bawb.

Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Yr hyn y dylech ei wneud os ydych chi'n poeni am blentyn

Os oes gennych bryderon am ddiogelwch plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â'ch Tîm Diogelu lleol ar y rhifau ffôn isod:

Castell-nedd Port Talbot: spoc@npt.gov.uk  neu ffoniwch 01639 686802 

Abertawe: singlepointofcontact@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635700

Os ydych chi'n amau bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch â'r Heddlu.

Mewn sefyllfa nad yw'n argyfwng gallwch ffonio’r heddlu arffonio’r 101.

Os canfyddir bod plentyn yn cael ei gam-drin neu mewn perygl o niwed sylweddol, bydd gweithwyr proffesiynol yn cydweithio â'r teulu i sicrhau y gellir amddiffyn y plentyn. Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc.