Cam-drin Domestig

Nid trais corfforol yn unig yw cam-drin domestig, gall hefyd fod ar ffurfiau eraill megis ymddygiad emosiynol, rheolaethol a gorfodi, a cham-drin economaidd rhwng dau berson 16 oed neu'n hŷn sydd â chysylltiad personol. (Deddf Cam-drin Domestig 2021).

Gall cam-drin domestig hefyd gynnwys trais ar sail 'anrhydedd' fel y'i gelwir, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a phriodasau dan orfod, ac mae'n amlwg nad yw dioddefwyr wedi'u cyfyngu i un rhyw neu grŵp ethnig.

Mae'n bwysig deall nad yw cam-drin domestig yr un fath â pherthynas wael a gall ddigwydd yn ystod perthynas neu ar ôl iddi ddod i ben.

Bydd cam-drin domestig yn effeithio ar 1 o bob 4 menyw ac 1 o bob 6 dyn yn ystod eu hoes.

Mae dioddefwyr gwrywaidd yn dioddef llawer o'r un effeithiau cam-drin ag ar gyfer menywod. Maent yn debygol o deimlo'n gywilyddus iawn, yn ofnus, yn profi diffyg hunanwerth a hyder, yn teimlo'n ynysig, yn euog ac yn ddryslyd am y sefyllfa. Fodd bynnag, mae'r mater hwn yn effeithio'n anghymesur ar fenywod.

Sut yr effeithir ar blant?

Mae camdriniaeth yn effeithio ar blant mewn sawl ffordd, hyd yn oed ar ôl amser byr.  Mae'r effeithiau hyn yn cynnwys:

  • teimlo'n ofnus
  • mynd yn swil
  • gwlychu'r gwely
  • rhedeg i ffwrdd
  • ymddygiad ymosodol
  • anawsterau ymddygiad
  • problemau gyda'r ysgol
  • diffyg canolbwyntio
  • cythrwfl emosiynol

I lawer, mae'n ymddangos yn syml:  os yw unigolyn yn cael ei gam-drin, dylai godi a gadael, neu daflu'r camdriniwr allan. Mae unrhyw un sydd wedi bod mewn perthynas gamdriniol yn gwybod ei fod yn llawer anoddach na hynny. Mae'n eithaf cyffredin i rywun sy'n cael ei gam-drin adael a dychwelyd at y camdriniwr sawl gwaith

Mae'n bwysig bod yn glir nad yw cam-drin domestig yn fater preifat a gall hefyd fod yn fater amddiffyn plant.