Iechyd Meddwl a Lles - Rhieni a Gofalwyr

2 Mae Wish Upon A Star yn darparu cymorth profedigaeth uniongyrchol a pharhaus i deuluoedd, unigolion a gweithwyr proffesiynol yr effeithir arnynt gan farwolaeth sydyn a thrawmatig plentyn neu oedolyn ifanc 25 oed neu iau.

Mae Family Lives yn darparu cymorth rhianta a chymorth i deuluoedd, gan gynnwys gwasanaeth llinell gymorth cyfrinachol a rhad ac am ddim i deuluoedd yng Nghymru (Parentline gynt), ar gyfer cymorth emosiynol, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar unrhyw agwedd ar rianta a bywyd teuluol.

Mae Papyrus yn darparu cymorth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc sy'n cael trafferth meddwl am hunanladdiad, ac unrhyw un sy'n poeni am berson ifanc.

Mae'r Samariaid yn wasanaeth llinell gymorth sydd ar gael 24/7, sy'n rhoi cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi, neu sydd mewn perygl o hunanladdiad.

YoungMinds yw prif elusen y DU sydd wedi ymrwymo i wella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Mae Goroeswyr Profedigaeth drwy Hunanladdiad yn bodoli i ddiwallu'r anghenion a thorri'r unigedd a brofir gan y rhai sydd mewn profedigaeth drwy hunanladdiad.