Gweithwyr Proffesiynol

Mae Bwrdd Diogelu Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg (WGSB) yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yw'r asedau mwyaf gwerthfawr wrth weithio gyda phlant, pobl ifainc ac oedolion sy'n agored i niwed, a'u teuluoedd, er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol.

Mae WGSB wedi llunio polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cydlynu'r hyn mae pob corff cynrychiadol yn ei wneud i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn ardal Gorllewin Morgannwg.

Gwyliwch y fideo animeiddio byr canlynol o amgylch Diogelu.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu adnodd sy'n darparu set o egwyddorion i lywio eich gwaith o reoli eich ffiniau proffesiynol eich hun a ffiniau'r gweithwyr yr ydych yn eu rheoli. 

Iechyd Meddwl a Lles - Gweithwyr Proffesiynol

Mae problemau iechyd meddwl yn rhy gyffredin yn y gweithle a dyma brif achos absenoldeb oherwydd salwch. Bloc adeiladu hanfodol ar gyfer iechyd meddwl yn y gweithle yw'r gallu i gael sgyrsiau agored, dilys am iechyd meddwl yn y gweithle, yn unigol ac ar lefel strategol.

Fy Asiantaeth

Cliciwch y ddolens isod i weld amrywiaeth o adnoddau a gwybodaeth am les sydd ar gael am ddim

Mae CIC yn is-gwmni i'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu rhaglenni iechyd meddwl wedi'u teilwra i sefydliadau o bob maint, gan ganolbwyntio ar wneud sgyrsiau iechyd meddwl yn rhan o fywyd gwaith pob dydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut fath o beth fyddai rhaglen iechyd meddwl ar gyfer eich sefydliad, gan gynnwys gweithdai iechyd meddwl ar-lein ac wyneb yn wyneb neu sesiynau hyfforddi i weithwyr, rheolwyr ac arweinwyr, cysylltwch ag Iechyd Meddwl yn y Gwaith yn uniongyrchol.

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Camfanteisio'n rhywiol ar blant yw cam-drin plant.

Gall unrhyw blentyn o unrhyw gefndir gael ei ecsbloetio'n rhywiol, waeth beth fo'i ryw neu ei rywioldeb neu ei gefndir cymdeithasol neu ethnigrwydd.

Nid yw oedran yn ddangosydd risg ychwaith – nid yw'r plant rydych chi'n gweithio gyda nhw’n rhy ifanc. Mae troseddwyr yn hynod ystrywgar: gallant ddefnyddio trais ac ofn, blacmel neu wneud i'r plentyn deimlo'n euog, yn ddiwerth neu nad oes ganddo unrhyw ddewis. Gall troseddwyr fod yn oedolion neu'n blant, yn wrywaidd neu'n fenywaidd, ac o unrhyw gefndir.

Mae'r troseddwyr sy'n gwneud hyn yn fedrus wrth dargedu a pharatoi pobl ifanc.

Os oes gennych unrhyw bryderon y gallai plentyn neu berson ifanc rydych yn ei adnabod fod yn dioddef camfanteisio rhywiol mae cymorth ar gael.

Dylai unrhyw ymarferydd â phryderon siarad â'i Swyddog Diogelu a dilyn gweithdrefnau diogelu ei asiantaeth.

Cymerwch gip ar Ganllaw Arfer Da Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant.

Ymgyrch Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Mae’n amser i ni siarad am y peth’.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gweithredu ar fynd i'r afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol, gan gynnwys Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE) ac Ymddygiad Rhywiol Niweidiol (HSB).

Mae’r Cynllun Cenedlaethol hwn yn cynnwys camau gweithredu ar gyfer partneriaid y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol sydd â rôl arweiniol wrth weithredu'r Cynllun hwn.
Un weithred yw hyrwyddo Stop It Now! Cymru a'i ymgyrch - 'Atal cam-drin plant yn rhywiol – Mae'n amser i ni siarad am y peth'.

Helpwch i gefnogi'r ymgyrch hon drwy ei hyrwyddo ar y sianeli cyfathrebu sydd ar gael i chi. Gellir cyrchu'r deunyddiau isod.
https://www.stopitnow.org.uk/wales/its-time-we-talked-about-it/